۱۳۸۸ خرداد ۶, چهارشنبه

شاعر شعر کوتاه


نگاهی به مجموعه این دفتر را باد ورق خواهد زد/ شهاب مقربین

رسول رخشا


با اینکه حافظه ی خوبی برای حفظ کردن شعراز خود سراغ ندارم اما یکی از معدود شعر هایی که به خاطر سپرده ام ، شعرکوتاهی است از شهاب مقربین ، هر جا که برف می بینم ، یا درختی که جامه ای از برف پوشیده است ،بی اختیار زمزمه می کنم :

برفی سنگین نشست / درختی زیبا شد / درختی شکست

این دفتر را باد ورق خواهد زد پنجمین مجموعه شعر شهاب مقربین است .آنچه دراین مجموعه در مقایسه با کتا ب های قبل ، بیشترجلب توجه می کند، نرم شدن زبان شعرهاست به شکلی که بیان در شعرها مسیری را طی می کند که هیچ دیواره ای میان شاعر، مخاطب و شعر(زبان) دیده نمی شود ، ساده بودن زبان همتای مناسبی است برای تصویر هایی که شاعر باتوجه به فضاسازی و موقعیت شعر ها به کار می برد وآنچه حاصل می شود نتیجه ی مناسب تری است برای شعری که بنادارد معنا ومفهوم خود را قبل از هر چیز دیگری با صراحت والبته سادگی به مخاطب القا کند و نیک می دانیم در متن هایی که اصالت به معنا داده می شود ،حضور روایت آشکار را نمی توان نادیده گرفت ، روایت از معنا های مستتر در ذهن شاعر آغاز می شود و بعد از طی مسیر طبیعی خود ، بدل به شعری می شود که میل شدیدی به حرف دارد . میل به روایت ، زبان ساده وتوصیف موقعیت ، دلایل خوبی هستند که شعر را به سمتی فریب دهند که فضایی فاقد پرسپکتیو و عمق لازم در آن ایجاد کنند و همین امردلیل کافی است که میان مخاطب کم حوصله ( وایضآ پرحوصله ) با متن فاصله و شکافی عمیق ایجاد شود

با نگاهی به مجموعه شعر این دفتر را باد ورق خواهد زد، زود می شود فهمید که مقربین زود فهمیده است که با توجه به ساختار درونی و بیرونی شعرش ، باید از شعرهای بلند پرهیز کند و میل به روایت در شعرش را سرکوب کند تا بتواند جهان واره ی آن را موجزتربنا کند ، جز دو سه نمونه شعر بلند ، این دفتر را معمولن شعرها ی متوسط و اغلب کوتاه تشکیل می دهند ...

به گمانم شهاب مقربین شاعر شعر کوتاه است و وجوه شعری اش مناسبت مناسبی با مشخصات شعر کوتاه دارد زبان ساده ونرم ، تخیل تصویری ، بار معنایی شعر و اتفاق هایی که در شعرش می افتند همگی داده هایی هستند که می توانند بر مختصات شعر کوتاه منطبق شوند تا ما بتوانیم شعری دل پذیر بخوانیم :

هر گرگ و میش می بینم / نیمه ی روشن تو را / که محو می شود کم کم / در تاریکی آغوشم ص 41

خلق فضا در چند سطر کوتاه کار ساده ای نیست، به گمانم در اغلب شعرهای کوتاه و موفق مقربین آنچه که نظرما را جلب می کند تصویر شعر است ، آنچه که ما را راضی نگاه می دارد زبان سره و آرام شعرهاست و آنچه که مارا مجاب می کند معنای پیدا وپنهان شعر هاست ، در شعر های مقربین نباید درجستجوی فرم وساختار خاصی بود و یا اینکه فکر کنیم زبان شعر ها قراراست بدل به جولانگاهی شود که شاعر بتواند با آن ، بی قراری های شعرش را در ذهن مخاطب قراردهد ،در اغلب شعرها ، تخیل شاعر منجر به خلق تصاویری می شود که مخاطب در برخورد اولیه وبیرونی خودخیلی زود با آن ها ارتباط برقرار میکند ،منظور این است که بار اصلی ارتباط متن با مخاطب به عهده ی بیان تصویری شعر است تصاویری که در عین سادگی می توانند قوه خیال مخاطب را تحریک کنند ،زبان سهل وممتنع به خوبی از عهده ی ارائه تصویرها برآمده تا معنایی که در ذهن شاعرشکل گرفته است را به مخاطب منتقل کند :

هفت سر دارد / هریک بازیچه ی دستی / بر باد می رود / تنها با یکی فریاد می کشد / پیرمرد بادکنک فروش . ص 46

فراموش نکنیم ارتباط مناسب میان متن و مخاطب یکی از راه های ماندگاری هر اثری است .

این دفتررا باد ورق خواهد زد

شهاب مقربین- چاپ اول

انتشارات آهنگ دیگر

شمارگان 1100نسخه

هیچ نظری موجود نیست: